ابزار لینک ساز

ابزار لینک ساز

فارسی
Link
Destination URL:
Anchor Text:
Link Target:
rel Attribute:
Styles
Text Size:
Text-Decoration:
Background Color:
Link Color:
Visited Color:
Hover Color:
Active Color:

The Code

Here is the code that was generated:

اموزش
خواص مهم
نام خاصيتنوع خاصيتشرح
CharsetCharset - encodingمشخص کننده نوع کدينگ کاراکترهای صفحه مقصد است .
Coords
ابتدا به خاصيت shape توجه کنيد .
مشخص کننده مختصات نقاط مختلف يک چند ضلعی (مربع ، مستطيل و ... ) برای تعيين قسمتی از يک عکس يا نقشه به عنوان ناحيه ای قابل کليک شدن برای ايجاد پيوند است که دارای حالت های زير است : 
rect : مربع . تعيين کننده مختصات چهار نقطه مختلف يک مربع يا مستطيل 
coords =left,top,right,bottom
circ : دايره . مشخص کننده نقطه مرکز و شعاع يک دايره 
coords=center X, center Y ,radius
poly : چند ضلعی مشخص کننده مختصات انواع نقاط مختلف يک چند ضلعی 
coords = X1 Y1, X2 Y2, ... , Xn Yn
hrefURL 
مسير و نام فايل
برای تعيين آدرس کامل صفحه يا فایل مقصد پيوند به کار می رود .
hreflanglanguage
نام زبان
مشخص کننده زبان اصلی و پيش فرض صفحه مقصد پيوند است .
nametext 
نام منحصر به فرد
برای تعيين يک نام برای ايجاد لنگر به کار می رود .
relalternate
designates
stylesheet
start
next
prev
contents
index
glossary
chapter
section
appendix
help
bookmark
تعيين کننده نوع ارتباط بين صفحه جاری و صفحه مقصد پيوند است که می تواند يکی از حالت های زير باشد : 
alternate : يک در ميان 
designates : انتخاب شده 
stylesheet : صفحه قالب دهی (CSS) 
start : ابتدا 
next : بعدی 
pre : صفحه قبلی 
contents : صفحه محتویات 
index : صفحه آغازين 
chapter : بخش 
section : بخشی از برنامه 
appendix : ضميمه 
help : صفحه يا فايل راهنما 
bookmark : يک لنگر در همان صفحه يا صفحه ای ديگر
rev
تعيين کننده نوع ارتباط بين صفحه مقصد پيوند و صفحه جاری است (بر عکس rel ) و دارای همان مقادير است. 
shaperect
rectangle
circ
circle
poly
polygon
چنانچه پيوند ناحيه ای از يک عکس يا نقشه تصويری باشد که قابل کليک شدن است ، نوع شکل ناحيه قابل کليک شدن را مشخص می کند ، که مختصات آن توسط خاصيت coords در همين تگ مقدار دهی می شود . انواع اشکال ممکن عبارتند از :
rect , rectangle : مربع يا مستطيل 
circ , circle : دایره يا بيضی 
poly , polygon : چند ضلعی 
target_blank
_parent
_self
_top
نحوه باز شدن و نمايش پنجره صفحه مقصد را تعيين می کند که دارای حالت های زير است :
- blank : لينک در يک پنجره جديد باز خواهد شد . 
- self : لينک در همان پنجره يا قابی که کليک شده است باز خواهد شد . 
-parent : لينک در قاب اصلی يا مادر باز خواهد شد . 
-top : لينک در همان پنجره ای که کليک شده است به طور کامل باز خواهد شد .